Skip to main content

U heeft zich nieuw aangemeld bij onze praktijk of denkt erover voor het eerst bij ons een afspraak te maken.

Hier kunt u informatie vinden over verschillende onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor uw eerste bezoek.

 • Openingstijden
 • Directe toegankelijkheid
 • Tarieven
 • Privacy verklaring
 • Annulering Behandeling
 • Huisregels Douglas Fysiotherapie

Openingstijden

 • Maandag
  08.00 - 18.00 UUR
 • Dinsdag
  08.00 - 21.00 UUR
 • Woensdag
  08.00 - 18.00 UUR
 • Donderdag
  08.00 - 18.00 UUR
 • Vrijdag
  08.00 - 18.00 UUR
 • Zaterdag
  08.00 - 12.00 UUR
 • Zondag
  GESLOTEN

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

Belangrijk voor u om te weten:

De eerste afspraak bestaat uit een intake, eventueel gevolgd door een 1e behandeling. 

 • Deze intake is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie, waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de intake.
 • Zowel de intake, als de 1e behandeling duren 30 minuten.
 • Er kosten verbonden zijn aan deze intake.
 • De kosten voor de intake worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zullen de kosten à € 55,00 aan u gefactureerd worden.
 • Voor uw verzekeraar telt deze intake als een behandeling  en wordt zodanig in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
 • Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de intake op de hoogte wordt gebracht.
 • Indien uit de intake blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, zal er aansluitend een onderzoek/behandeling volgen. Of er zal een afspraak voor een onderzoek/behandeling gemaakt worden.
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat.

U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.


Privacy verklaring

Douglas Fysiotherapie
Klompenmaker 156
2401PR Alphen aan den Rijn

KvK nummer 83509402

De praktijk is aangesloten bij de zorgkoepel Alphen op Eén Lijn. De praktijk is in de zin van de AVG Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Het wettelijk kader voor de gegevensverwerking is met name de WGBO en de privacywetgeving (AVG).
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor hulpverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid (geanonimiseerde gegevens);
 • voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (als u daar geen bezwaar tegen heeft, gepseudonimiseerde gegevens);
 • hiernaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Patiënten en niet-patiënten

Deze privacyverklaring geldt voor patiënten die in behandeling zijn bij de fysiotherapiepraktijk. De gegevensverwerking voor niet-patiënten, hierna ‘klanten’ genoemd, volgt hetzelfde stramien, met de volgende verschillen.

 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is niet van toepassing, de AVG wel;
 • Er wordt niet gedeclareerd aan de zorgverzekeraar maar in plaats daarvan houdt de praktijk een aparte financiële administratie bij van klanten;
 • Er is geen sprake van ketenzorg bij niet-patiënten;
 • De klant heeft vanuit de AVG het recht op vergetelheid, dat wil zeggen dat het gehele dossier kan worden gewist op verzoek van de klant als aan de financiële verplichtingen zijn voldaan. Onder de WGBO geldt het recht op vernietiging van het dossier, waarbij nog een restdossier bewaard blijft met o.a. de naam van de patiënt, het verzoek tot vernietiging en ev. financiële gegevens.

Uw toestemming

 • Door u in te schrijven bij de praktijk geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.
 • Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms wenselijk om uw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Alleen met uw specifieke toestemming worden in dat geval uw gegevens gedeeld. Deze toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld.
  Als u geen toestemming geeft voor het delen van uw gegevens, kan dat de behandeling schaden.
 • Volgens de privacywetgeving (AVG) moet uw toestemming worden vastgelegd als u die geeft. De behandelaar legt uw toestemming vast als aantekening in het medisch dossier.
 • Als u hiervoor toestemming geeft, genereert het systeem automatisch rapportages voor de huisarts. Dit kan alleen als het systeem van de huisarts hierop is ingericht. De toestemming wordt vastgelegd door de fysiotherapeut met het zetten van een vinkje hiervoor in uw dossier.
 • U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Welke gegevens leggen wij van uw vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw huisarts en verzekeringsgegevens;
 • Medische bijzonderheden;
 • Voorgeschreven medicijnen voor zover van belang voor de behandeling;
 • Toestemmingen en andere informatie die u ons gegeven hebt;
 • Correspondentie.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor niet medische gegevens is de bewaartermijn in principe 7 jaar.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 • De fysiotherapeuten van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
 • Alle assistentes van de praktijk;
 • Alle fysiotherapeuten van de praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
 • Enkele technisch beheerders van het dossier.
 • Als u een chronische aandoening heeft waarvoor een zorgprogramma is gedefinieerd zoals voor Diabetes type 2 of COPD dan worden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gegevens van u met uw andere zorgverleners gedeeld via het keten informatie systeem (KIS) van Alphen op Eén Lijn. Zo hebben de diverse zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw zorgprogramma van belang zijn.
 • Uw zorgverzekeraar waar het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven. De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes Mellitus patiënt bent of COPD hebt, declareert de zorgkoepel Alphen op Eén Lijn bij de zorgverzekeraar. Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft recht op inzage in uw dossier. Als uw hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw fysiotherapeut. Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of u wilt uw gegevens laten verwijderen, overlegt u dit met uw fysiotherapeut. Bij het uitoefenen van uw rechten moet u zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs.
Gegevens die u zelf hebt ingevoerd/aangeleverd, kunt u desgewenst in elektronische vorm meenemen naar bijvoorbeeld een andere praktijk. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Organisatie

De praktijk werkt met in totaal 10 fysiotherapeuten, 1 praktijkmanager en 2 secretaresses. Om elkaar te kunnen vervangen, heeft elke medewerker dossierinzage in elk dossier.

Automatische besluitvorming

Er is geen automatische besluitvorming van toepassing.
Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

 • Uw gegevens worden bewaard in het Electronisch Patiënten Dossier genaamd Fysio Roadmap. Met de leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum.
 • Onze ICT leveranciers en hun hosting partners voldoen aan ISO27001, de norm voor informatiebeveiliging, die gelijkwaardig is aan NEN7510 (informatiebeveiliging in de zorg).
 • Alle dataverbindingen zijn versleuteld.
 • Uw dossier kan alleen worden geraadpleegd vanaf de werkplek van de behandelaar, niet direct vanaf internet. Als extra beveiliging zijn uw gegevens beveiligd met de combinatie inlogcode/wachtwoord van de behandelaar.
 • Uw trainingsschema’s op papier worden bewaard in mappen. Deze staan in de oefenruimte in de kast zodat u ze gemakkelijk kunt pakken en gebruiken. Als u bezwaar heeft tegen deze opslag van trainingsschema’s, dan kunt u de map zelf mee naar huis nemen (deze zijn niet herleidbaar)
 • Douglas Fysiotherapie werkt niet met apps waarin trainingsvoortgang gemeten wordt.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek.
Via zorgkoepel Alphen op Eén Lijn heeft de praktijk een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van de heer J. van der Kamp, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor het geval u er met uw zorgverlener niet uitkomt met vragen en klachten over privacy kunt u contact opnemen met de FG. Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alphen aan den Rijn, 09 januari 2023

Annulering behandeling

Uw verzekeraar vergoedt géén behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd. Deze wordt door ons rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Bij uw eerstvolgende afspraak kunt u de factuur bij het secretariaat per pin betalen.

Behandelingen op maandag dienen op tijd afgezegd te worden, per mail of door het inspreken van de voicemail

Huisregels Douglas Fysiotherapie

 • U dient voor aanvang van de behandeling een geldig verzekeringsbewijs te overleggen en de behandelend fysiotherapeut op de hoogte te brengen van uw polis gegevens (BSN, verzekeringsnummer, vergoeding fysiotherapie).
 • Indien uw behandelend therapeut vraagt om een geldig legitimatiebewijs, dient u deze te kunnen overleggen.
 • Voor het indienen van de behandelingen bij uw zorgverzekeraar zijn wij verplicht uw Burger Service Nummer te vermelden.
 • Uw ziektekostenverzekering en bijbehorende polisvoorwaarden zijn uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf uit te zoeken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar.  Als er een behandeling gegeven wordt die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed ontvangt u hiervoor een factuur.
 • Meerdere behandelingen fysiotherapie op één dag worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar maar zullen rechtstreeks bij u in rekening gebracht worden. Het maakt voor uw verzekering niet uit of de behandelingen bij dezelfde of verschillende praktijken plaatsvindt. U bent hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk.
 • Veranderingen in de wijze waarop en bij welke maatschappij u bent verzekerd, dient u meteen door te geven aan de behandelend fysiotherapeut.
 • Uw verzekeraar vergoedt géén behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgezegd.
  Niet nagekomen behandelingen worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een factuur thuis gestuurd.
 • Ingeval u zich aanmeldt voor fysiotherapie met een verwijzing van de (huis-) arts is uw toestemming niet nodig voor overleg (zowel mondeling als schriftelijk) van de fysiotherapeut met de verwijzer. Als u zonder verwijzing komt moet u toestemming geven voor bovengenoemd overleg. Dit wordt aangetekend in uw dossier. Zie verder onze informatiefolder DTF.
 • U hebt gekozen voor HKZ certificeerde praktijk die wil voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u akkoord gaat met het anoniem beoordelen van de kwaliteit van het invullen van uw dossier, het versturen van vragenlijsten om de voortgang van uw behandeling te evalueren alsook vragenlijsten CQ en KIB. Deze lijsten meten de patiënt tevredenheid en de kwaliteit van onze dossiervoering Indien u niet akkoord gaat met bovenstaande punten, wilt u dit de komende behandeling expliciet vermelden? Dan zal de therapeut dit aantekenen in uw dossier. 
 • Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ingeval u contact met ons opneemt per e-mail en een inhoudelijke vraag stelt, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor het inhoudelijk beantwoorden van uw vraag per e-mail. Indien u niet akkoord gaat met bovenstaande punt, wilt u dit dan de komende behandeling expliciet vermelden? De therapeut zal dit aantekenen in uw dossier. 
 • Alle geldende tarieven voor 2022 vindt u als bijlage in onze patiënten map en hangt ter inzage in de praktijk.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier. Mocht u dit graag willen dan moet u dit zelf kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.
 • Om hygiënische redenen is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de praktijk. Enige uitzondering op deze regel is als het om een hulp-hond gaat en dit duidelijk zichtbaar is. De hond dient wel aangelijnd te zijn.                                                                                                                       
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Wij nemen uw klacht serieus en zullen uw opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u deze te uiten door contact op te nemen met J. Douglas (0172-420503 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 • In de praktijk wordt gewerkt conform de volgende wet- en regelgevingen:

KNGF Richtlijnen, Wet BIG, Wet klachtenrecht Cliënten Zorgsector, AVG, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO, Arbeidsomstandighedenwet.

 • Eventueel op te vragen: privacy- en bejegeningsreglement, klachtenprocedure.
 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de praktijk behoudt zich het recht om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen.
 • Graag uw mobiele telefoon uitzetten tijdens de behandeling. Om overlast voor de andere patiënten in de wachtruimte en oefenzaal te voorkomen is het niet toegestaan om in de wachtruimte te telefoneren. Indien u een belangrijk inkomend telefoongesprek toch wilt aannemen verzoeken we u even naar buiten te lopen. 
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u automatisch in met onze betalingsvoorwaarden en dit huishoudelijk reglement.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u uw persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij verzoeken u een handdoek mee te nemen bij elk bezoek.